Privacy- en cookieverklaring

1. Verwerken van persoonsgegevens

 
1.1  Sipke Horjus Verzekeringen bv heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we persoonsgegevens.  We zijn ervoor verantwoordelijk om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving.
We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.
 

  1. Soorten gegevens

 
2.1  Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u, zoals:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
- gegevens ingediende claims/claimhistorie.


2.2  Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.


  1. Doelen van de verwerking van gegevens

 
3.1  Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; 
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.


  1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 
4.1  Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.


  1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 
5.1  Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

5.2  Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 

  1. Informatie, wijziging en bezwaar

 
6.1  U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

6.2  Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebben betrekking op:
- te weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken;
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken?
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens?
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
- overleg met ons om gegevensbescherming te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

6.3  Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten. 
 

  1. Beveiliging van uw gegevens

 
7.1  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
 

  1. Verstrekken van gegevens aan derden

 
8.1  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

8.2  Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- financiële instellingen (zoals verzekeraars of hypotheekverstrekkers) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals ict-dienstverleners;
- schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

8.3  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
 

  1. Wijzigingen van het Privacy statement

 
9.1  Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.
 

  1. Klachtrecht

 
10.1  Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.  

10.2  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

  1. Contact


11.1  Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens van Sipke Horjus Verzekeringen bv zijn:
- adres: Westerstraat 8  8861 XK  Harlingen
- telefoon:  0515-235738    mobiel: 06-12968535
- e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
- website: www.sipkehorjusverzekeringen.nl

Verzekeringen Voorkom onnodig risico en sluit op tijd af

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Financieringen Voor opvang tijdelijk tekort

Tijdelijk krap bij kas of uw oog laten vallen op een mooi chalet? Ook voor financieringen die niet onder de hypothecaire leningen vallen kunt u terecht bij Sipke Horjus Verzekeringen b.v.